Những Bộ Số Không Xuất Hiện Trong Vòng 10 Lần Trở Lên

– Cặp số 59 ra ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 10 ngày
– Cặp số 67 ra ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 10 ngày
– Cặp số 81 ra ngày 09/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 11 ngày
– Cặp số 91 ra ngày 09/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 11 ngày
– Cặp số 42 ra ngày 09/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 11 ngày
– Cặp số 68 ra ngày 08/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 12 ngày
– Cặp số 27 ra ngày 08/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 12 ngày
– Cặp số 60 ra ngày 06/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 14 ngày
– Cặp số 65 ra ngày 06/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 14 ngày
– Cặp số 56 ra ngày 06/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 14 ngày
– Cặp số 46 ra ngày 05/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 15 ngày