1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Bộ số Chu kỳ dài nhất Khoảng thời gian chu kỳ
01 24 Từ ngày: 26/12/2004 đến ngày: 20/01/2005
02 19 Từ ngày: 03/11/2009 đến ngày: 23/11/2009
03 33 Từ ngày: 18/10/2003 đến ngày: 21/11/2003
04 29 Từ ngày: 10/01/2002 đến ngày: 09/02/2002
05 26 Từ ngày: 19/11/2002 đến ngày: 16/12/2002
06 25 Từ ngày: 17/08/2008 đến ngày: 12/09/2008
07 28 Từ ngày: 28/07/2013 đến ngày: 26/08/2013
08 34 Từ ngày: 13/07/2003 đến ngày: 17/08/2003
09 26 Từ ngày: 15/07/2008 đến ngày: 11/08/2008

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 19-12-2016 (18360) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày 45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 16-12-2016 (32101) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày 71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 17-12-2016 (76822) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày 64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 11-12-2016 (94423) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày 68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 10-12-2016 (67134) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày 87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 13-12-2016 (66965) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày 61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 24-11-2016 (44896) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 26 ngày 66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 15-11-2016 (29707) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 35 ngày 68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 20-12-2016 (66718) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày 106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 14-12-2016 (35289) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày 71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 02-12-2016 (16291) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 18 ngày 53 ngày
Tổng 1 ra ngày 16-12-2016 (32101) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày 70 ngày
Tổng 2 ra ngày 01-12-2016 (04448) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 19 ngày 84 ngày
Tổng 3 ra ngày 08-12-2016 (83121) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày 77 ngày
Tổng 4 ra ngày 17-12-2016 (76822) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày 62 ngày
Tổng 5 ra ngày 15-12-2016 (51178) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày 58 ngày
Tổng 6 ra ngày 19-12-2016 (18360) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày 68 ngày
Tổng 7 ra ngày 14-12-2016 (35289) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày 42 ngày
Tổng 8 ra ngày 18-12-2016 (34908) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày 67 ngày
Tổng 9 ra ngày 20-12-2016 (66718) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày 91 ngày